Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Veluwe Verhuurbemiddeling

ARTIKEL 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of onderneming die een recreatiewoning aanbiedt voor tijdelijke verhuur en hiertoe een opdracht aan Veluwe Verhuurbemiddeling wenst te verstrekken.

Opdrachtnemer:  de  besloten  vennootschap  Veluwe Verhuurbemiddeling (onderdeel van CompanyPal B.V.),  gevestigd  aan  de Gerard Callenburgstraat 18-1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel   te   Amsterdam   onder   nummer   66306027,   gebruiker   van   deze   algemene voorwaarden.

Woninghuurder: de natuurlijke persoon met wie de Opdrachtgever een overeenkomst aangaat voor de tijdelijke huur van diens woning.

Overeenkomst: de overeenkomst | Bemiddeling in tijdelijke verhuur zoals deze wordt gebruikt door Veluwe Verhuurbemiddeling.

 

In geval van strijd tussen de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen uit de Overeenkomst, gaan die in de Overeenkomst altijd voor.

 

ARTIKEL 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

2.1      Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2      Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het

vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van de Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.3      De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

2.4      Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden

volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg

treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

 

 

 

ARTIKEL 3 - Medewerking door de opdrachtgever

3.1     Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de onder haar verantwoordelijkheid vallende gegevens die zij Opdrachtnemer verstrekt heeft, al dan niet via het Opdrachtformulier, en dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het

 

 

 

 

 

 

 

correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

3.2     Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte en tijdige

uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3      Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever ver antwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens  en bescheiden,  ook indien  Opdrachtgever deze  gegevens via derden ter beschikking heeft gesteld.

 

 

 

ARTIKEL 4 - Uitvoering van de opdracht

4.1      Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.2      Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende

Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht.

4.3      Opdrachtnemer heeft het recht om alle, binnen gemaakte afspraken, met de verhuur verband houdende, door haar gemaakte en aan hem gefactureerde

kosten te verrekenen met de verdiensten van Opdrachtgever. Betwisting door Opdrachtgever van het nut, de noodzaak of de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden of de oorzaak van het te herstellen gebrek doet niet af aan het rec ht op verrekening.

4.4      Opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

4.5      Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken zal zij, wanneer het bedrag €150,- overschrijdt, daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wi jze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Opdrachtnemer om de Opdracht correct uit te voere n. Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 5 - Geheimhouding

5.1      Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is

Opdrachtnemer/zijn de door Opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding  tegenover  derden  ten  aanzien  van  vertrouw elijke  informatie  die  is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

5.2      Behoudens   schriftelijke   toestemming  van   Opdrachtgever   is   Opdrachtnemer   niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

5.3      Tenzij  sprake  is  van  enige  wetsbepaling,  voorschrift  of   een  andere  regel  die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren , met uitzondering van  informative ten behoeve van taxaties en/of financiering.

 

 

 

 

 

 

 

5.4      Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

 

 

 

ARTIKEL 6 - Tarieven

6.1      Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. Behalve in de eerste drie jaar.

6.2      De   beloning   van   Opdrachtnemer   is   exclusief   aanvullende   vergoedingen   die

woninghuurders betalen, onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door

Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

6.3      Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege

(kunnen) worden opgelegd, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

 

ARTIKEL 7 - Betaling

7.1      Betalingen worden door de woninghuurder aan Opdrachtnemer gedaan op de data en op

de wijze zoals het betreffende advertentiekanaal dit voorschrijft of zoals Opdrachtnemer dit bij de woninghuurder heeft aangegeven.

7.2      Het met Opdrachtgever overeengekomen gedeelte van de door Opdrachtnemer van de

woninghuurder ontvangen betalingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel zal aan de Opdrachtgever worden overgemaakt op het door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer hiertoe ter beschikking gestelde rekeningnummer en/of online(bank)account. Uitsluitend boekingen die reeds zijn afgerond zullen in de betreffende maand worden overgemaakt.

 

ARTIKEL 8 - Klachten

8.1      De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is

verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt heeft. Klachten van de Opdrachtgever, die betrekking hebben op problemen die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Opdrachtgever per omgaande aan Opdrachtnemer ter kennis worden gebracht. Dit dient schriftelijk te geschieden met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht.

8.2      Klachten over problemen die ten tijde van de behandeling niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de Opdrachtgever binnen veertien dagen na het aan het licht treden van deze problemen aan Opdrachtnemer ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 1 van dit artikel.

8.3      Ieder vorderingsrecht van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer betrekkinghebbend op de door opdrachtnemer verrichte behandeling(en), vervalt indien:

  1. a. De problemen niet binnen de in dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de daarvoor

aangegeven wijze aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht;

  1. b. De Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer geen of onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  2. De Opdrachtgever maakt evenmin aanspraak op garantie indien het probleem is ontstaan door, of het gevolg is van, omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed

op kan uitoefenen.

 

ARTIKEL 9 - Opzegging

9.1      Opzegging is alleen schriftelijk  mogelijk conform de bepalingen in de overeenkomst.

9.2      De Overeenkomst mag door ieder der partijen schriftelijk (tussentijds) worden opgezegd

zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om

 

 

 

 

 

 

 

haar schulden te voldoen; indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd; de andere partij een schuldsanering treft; de andere partij om enige andere reden haar activiteiten staakt; indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

9.3      Indien  door  Opdrachtgever  tot  (tussentijdse)  opzegging  is  overgegaan  conform  het

voorgaande lid, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

 

ARTIKEL 10 - Aansprakelijkheid

10.1    Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar haar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

10.2    De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot €500,- tenzij haar verzekeraar meer uitkeert.

10.3    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor overtreding van de huisregels, diefstal en/of

schade en/of slijtage veroorzaakt door woninghuurder maar zal indien zij dit opmerkt of wanneer zij hierop geattendeerd wordt door Opdrachtgever een poging doen om de betreffende woninghuurder aansprakelijk te stellen dan wel aanspraak te doen op de eventuele verzekering van het betreffende advertentieplatform. Daarbij behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om deze inspanning enkel te verrichten indien het schadebedrag tenminste €75,- bedraagt en het niet om verlies van sieraden, kleding, linnengoed, handdoeken en/of drank gaat. Aan de inspanning van Opdrachtnemer zijn geen garanties verbonden.

10.4    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor werkzaamheden uitgevoerd door derden, ook indien deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door deze derden in het kader van opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. De door derden gehanteerde beperking van de aansprakelijkheid geldt in alle gevallen ook in de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Dit is slechts anders voor werkzaamheden uitgevoerd door derden die verband houden met schoonmaak en/of klein onderhoud, daar waar deze werkzaamheden onderdeel zijn van haar aanbod.

10.5    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor aan Opdrachtgever opgelegde boetes, belasting(schulden), of voor de (gevolgen van) een beëindiging van de huurovereenkomst door de verhuurder van opdrachtgever als gevolge van de tijdelijke (onder)verhuur van de woning van Opdrachtgever.

10.6    Opdrachtnemer  is  niet  aansprakelijk  voor  indirecte  schade,  daaronder  begrepen gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.

10.8    Opdrachtnemer kan uitsluitend datgene uitbetalen wat zij daadwerkelijk heeft ontvangen ten behoeve van Opdrachtgever en is nimmer aansprakelijk voor gelden die niet worden

uitgekeerd  door het  advertentiekanaal,  de  betalingsverwerker  of  aantoonbaar  zijn

gestolen als gevolg van fishing/hacking.

 

 

 

 

 

 

 

10.9    Onterechte- of te veel betaalde gelden als ook verkeerd geadresseerde transacties aan Opdrachtgever door Opdrachtnemer dienen binnen zeven dagen teruggestort te worden op verzoek van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor verkeerde transacties  die zij  heeft overgemaakt op  het rekeningnummer dat  is verstrekt  door Opdrachtgever, danwel fiscale consequenties als gevolg van ontduiking.

 

ARTIKEL 11 - Vervaltermijn

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden.

 

ARTIKEL 12 - Nawerking

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

ARTIKEL 13 - Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1    Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

13.2    Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechtbank

Amsterdam, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.